7

 
شـایـد بـا هـم بـیـدار شـده بـاشـیـمـ
امـا هـرگـز
بـا هـم 
نـخـوابـیـده ایمـ
/ 0 نظر / 7 بازدید