1


قلبم می زد.

دستگاهی که صفحه سبزرنگی داشت، خط های قلبم را نشان می داد.

ها... ها... لی لا

چه کسی می تواند دیوانگی های قلب آدمی را روی صفحه کاغذی نقاشی کند؟

هیچ کس نمی تواند خواب و رویاهای آدم را روی بوم نقاشی بریزد.

آرزوی زنده ماندن را هم نمی تواند روی تابلو، یا حتی کاغذ سفیدی نشان بدهد.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید